Phương trình quy về phương trình bậc hai trên tập số phức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Phương trình quy về phương trình bậc hai trên tập số phức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Phương trình quy về phương trình bậc hai trên tập số phức:
Dạng 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai. 1. Phương pháp giải: Nắm vững cách giải phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức. Nắm vững cách giải một số phương trình quy về bậc hai, hệ phương trình đại số bậc cao. Ví dụ: Giải phương trình: 4z + 6 = 0 trên tập số phức. Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm. Tổng môđun bốn nghiệm phức của phương trình. Khi đó, tổng môđun bốn nghiệm phức của phương trình đã cho bằng? Bài tập 2: Kí hiệu 1z 2z 3z 4z là bốn nghiệm phức của phương trình. Giá trị z1 z2 bằng? Phương trình có bốn nghiệm lần lượt là: 1z 2z 3z. Bài tập 3: Gọi 1z 2z 3z là các nghiệm phức của phương trình. Giá trị của biểu thức 1z 2z 3z. Bài tập 5: Cho số thực a, biết rằng phương trình có bốn nghiệm thỏa mãn. Tìm a. Bài tập 6: Cho số phức z thỏa mãn 2018 2017. Mệnh đề nào dưới đây đúng?