Phương trình chứa ẩn trong dấu căn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Phương trình chứa ẩn trong dấu căn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Phương trình chứa ẩn trong dấu căn:
Phương trình chứa ẩn ở trong dấu căn. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1. Giải phương trình 2x + 3x – 5 = x + 1. Ví dụ 2. Giải phương trình: x – 2 = 2 – x2. Hướng dẫn giải: Điều kiện: Thay x = 2 vào phương trình ta được 0 = 0 hay x = 2 là nghiệm của phương trình. Ví dụ 3. Giải phương trình 2×2 – 8x + 4 = x – 2. Ví dụ 4. Giải phương trình: Điều kiện xác định x2 + 5x + 10. Khi đó phương trình 6x + 5x + 10 + 2x + 5x + 10 = 0.
Bài tập trắc nghiệm Câu 1. Số nghiệm nguyên dương của phương trình x – 1 = x – 3. Câu 2. Số các nghiệm nguyên của phương trình x(x + 5) = 2x + 5x – 2. Đặt t = x. Phương trình đã cho trở thành: x = -3. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm nguyên. Câu 3. Cho phương trình 4x + 2 Số nghiệm của phương trình này ĐKXĐ: x khi đó phương trình trở thành Tx = 1 x 2 – 4x + 2 = 0. Đối chiếu điều kiện suy ra phương trình có một nghiệm x = 4. Câu 5. Tổng các nghiệm của phương trình 3x + 7 –x + 1 = 2. Vậy tổng các nghiệm của phương trình là 2. Câu 6. Số nghiệm nguyên của phương trình: Thay x lần lượt bằng 3, 4, 5, 6, 7 vào phương trình ta thấy các số 3, 7 là nghiệm. Vậy phương trình có hai nghiệm nguyên. Vập phương trình đã cho có một nghiệm x = 3. Câu 8. Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm x. Điều kiện xác định: x = 1. Với x = 1 thay vào phương trình thỏa mãn. Vậy phương trình có một nghiệm.