Phương pháp giải bài tập về nhôm

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Phương pháp giải bài tập về nhôm, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Phương pháp giải bài tập về nhôm:
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÔM. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG: Với các bài toán hoá học về nhôm, hợp chất của nhôm cũng như các bài toán hỗn hợp. Ngoài việc sử dụng các phương pháp giải như bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng đã trình bày ở các chuyên đề trước, còn có một số dạng bài tập đặc trưng riêng của nhôm, đó là: Muối Al3+ tác dụng với dung dịch kiềm tạo kết tủa: Khi cho một lượng dung dịch chứa OH- vào dung dịch chứa Alọt thu được kết tủa Al(OH)3. Nếu số mol Al(OH)3 < số mol Al3+ sẽ có hai trường hợp xảy ra. Bài toán có 2 giá trị đúng. Trường hợp 1: Lượng OH- thiếu, chỉ đủ để tạo kết tủa theo phản ứng. Al3+ + 3OH- + Al(OH)3 Lượng OH- được tính theo kết tủa Al(OH)3, khi đó giá trị OH- là giá trị nhỏ nhất. Trường hợp 2: Lượng OH- đủ để xảy ra hai phản ứng: Al+ + 3OH- + Al(OH)3 (1), Al(OH)3 + OH+ A102+ 2H20 (2). Trong đó, phản ứng (1) hoàn toàn, phản ứng (2) xảy ra 1 phần. Lượng OH- được tính theo cả (1) và (2), khi đó giá trị OH- là lớn nhất.
Dung dịch H tác dụng với dung dịch AlO2 tạo kết tủa: Khi cho từ từ dung dịch chứa OH- vào dung dịch chứa Al3+ thu được kết tủa Al(OH)3. Nếu số mol Al(OH)3 < số mol Al3+ sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Bài toán có 2 giá trị đúng. Trường hợp 1: Lượng H thiếu, chỉ đủ để tạo kết tủa theo phản ứng. Lượng H+ được tính theo kết tủa Al(OH)3, khi đó giá trị H* là giá trị nhỏ nhất. Trường hợp 2: Lượng H+ đủ để xảy ra hai phản ứng. Trong đó, phản ứng (1) hoàn toàn, phản ứng (2) xảy ra 1 phần. Lượng H+ được tính theo cả (1) và (2), khi đó giá trị H là lớn nhất. Hỗn hợp kim loại gồm kim loại kiềm (kiềm thổ), nhôm tác dụng với nước: Khi đó, kim loại kiềm hoặc kiềm thổ tác dụng với nước tạo dung dịch kiềm, sau đó dung dịch kiềm hòa tan nhôm.
BÀI TẬP MINH HỌA Câu 1: Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 5,25 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y, khối lượng kết tủa thu được là 6,67 gam. Giá trị của m là. Câu 2: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là. Câu 3. Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và 2,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là.