Phương pháp đồ thị trong giải toán hóa học vô cơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Phương pháp đồ thị trong giải toán hóa học vô cơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Phương pháp đồ thị trong giải toán hóa học vô cơ:
PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ TRONG GIẢI TOÁN HÓA HỌC. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG: Cơ sở của phương pháp là việc sử dụng đồ thị trong toán học để giải một số hệ phương trình. Trong hóa học, một số dạng bài tập được giải dựa trên cơ sở nội dung của phương pháp này. Đó là trường hợp mà trong thí nghiệm hóa học có hai quá trình lượng kết tủa tăng dân, sau đó giảm dần đến hết khi lượng chất phản ứng có dư. PHẠM VI ÁP DỤNG: Có thể vận dụng phương pháp này trong hóa học ở các trường hợp chủ yếu. Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa hiđroxit của kim loại kiềm thổ. Rót từ từ dung dịch kiềm đến dư vào dung dịch muối nhôm hoặc muối kẽm. Rót từ từ dung dịch axit đến dư vào dung dịch muối có chứa anion AlO2 hoặc ZnO.
PHƯƠNG PHÁP CHUNG: Các bài tập hóa học giải được theo phương pháp này gồm hai loại chủ yếu sau: Tính lượng chất đã phản ứng tương ứng với lượng kết tủa thu được. Tìm điều kiện để khối lượng kết tủa thu được lớn nhất, nhỏ nhất. Dạng 1: Thổi từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được b mol kết tủa. Phương trình hóa học của những phản ứng lần lượt xảy ra như sau: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1) CO2 + H2O + CaCO3 + Ca(HCO3)2 (2). Dựa vào phương trình phản ứng ta sẽ được đồ thị biểu diễn sự biến đổi số mol kết tủa theo số mol CO2 kết tủa. Số mol CO2 đã phản ứng là: x = b (mol). Dạng 2: Rót từ từ dung dịch kiềm đến dư vào dung dịch chứa a mol muối Aloh hoặc Zn2+. Sau phản ứng thu được b mol kết tủa. Phương trình hóa học của những phản ứng lần lượt xảy ra như sau: Al3+ + 3OH- + Al(OH)3 (1) Al(OH)3 + OH → A102 + 2H20 (2). Dựa vào phương trình phản ứng ta sẽ được đồ thị biểu diễn sự biến đổi số mol kết tủa theo số mol OH. Dạng 3: Rót từ từ dung dịch axit đến dư vào dung dịch chứa a mol muối AlO2 hoặc ZnO2o. Sau phản ứng thu được b mol kết tủa. Muối AlO2: Phương trình hóa học của những phản ứng lần lượt xảy ra như sau: H+ + H2O + A102 → Al(OH)3 (1) 3H+ + Al(OH)3 → Al3+ + 3H2O R (2). Dựa vào phương trình phản ứng ta sẽ được đồ thị biểu diễn sự biến đổi số mol kết tủa theo số mol H+.
BÀI TẬP MINH HOA Câu 1: Sục khí CO2 vào V lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO như hình bên. Giá trị của V. Câu 2: Cho 10 lít (đktc) hỗn hợp A gồm N2 và CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì thu được 1 gam kết tủa. Phần trăm (theo thể tích) CO2 trong hỗn hợp A là.