Phản ứng điều chế polime

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Phản ứng điều chế polime, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Phản ứng điều chế polime:
Phản ứng điều chế polime – Theo ĐLBT khối lượng: Monome – P.xt:”> polime (cao su, nhựa, tơ, chất dẻo,…) Ta có: mmonome = mpolime + mmonome dự. Điều chế polime: Bài toán 1: điều chế cao su buna Xenlulozơ Ho • glucozơ – H, • ancol etylic – H,% + cao su buna. Bài toán 2: điều chế PVC CH4 C2H2 → C2H3Cl → PVC. Bài toán 3: trùng hợp polistiren. Yêu cầu: xác định chất còn dư sau phản ứng. Bài toán 4: đồng trùng hợp butađien-1,3 và stiren. Yêu cầu: xác định tỉ lệ các hệ số trùng hợp (7). Bài toán 5: clo hóa nhựa PVC C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k—1Clk+1 + HCI. Yêu cầu: tính tỉ lệ của clo so với mắt xích trong PVC. Bài toán 6: Lưu hóa cao su Lưu hóa cao su thiên nhiên: (C5H3)n + 2S → C51H31–2S2 Yêu cầu:Tính số mắt xích isopren.
Ví dụ 1: Khi trùng ngưng 30g glixin, thu được m(g) polime và 2,88g nước. Giá trị của m là. Hướng dẫn giải: Phản ứng: nH2N-CH2 –COOH + (-NH-CH2-CO-)n + nH2O. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mglixin = mpolime + m4,03 mpolime = 30 – 2,88 = 27,12 (g). Ví dụ 2: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 = C2H2 → C2H5Cl = PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V mỏ khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%). Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2008”.
Ví dụ 3: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2007” Hướng dẫn giải Sơ đồ: PVC + Cl + phản ứng thế Gọi x là số mắc xích PVC tác dụng với 1 phân tử Cl2. Tức là cứ 3 mắt xích PVC có 1 nguyên tử H được thay thế bởi 1 nguyên tử clo. Ví dụ 4: Đem trùng hợp 5,2g stiren, hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với 100ml dung dịch brom 0,15M sau đó tiếp tục cho thêm KH dư vào thì được 0,635g iot. Hiệu suất phản ứng trùng hợp là. Hỗn hợp sau phản ứng trùng hợp tác dụng được với dung dịch Br2 chứng tỏ stiren còn dư. Ví dụ 5: Cứ 2,834g cao su buna – S phản ứng vừa hết với 1,731g Br2. Tỉ lệ số mắt xích butađien. Hướng dẫn giải: Gọi số mắt xích của butađien là m và số mắt xích của stiren là n.