Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng:
Các nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài thông qua đặc tính di truyền hay đặc điểm loài gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật. 1. Nhân tố bên trong Các hoocmôn thực vật bên trong cơ thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây bao gồm các chất kích thích như auxin, giberelin, xitokinin, các chất kìm hãm sinh trưởng : axit abxixic, chất phênol.
2. Nhân tố bên ngoài Các điều kiện tự nhiên và biện pháp canh tác là những nhân tố bên ngoài chi phối tới quá trình sinh trưởng. a) Nước (độ ẩm) Nước là nhân tố tác động lên hầu hết các giai đoạn : nảy mầm, ra hoa, tạo quả và hoạt động hướng nước của cây. Nước là nguyên liệu của trao đổi chất ở cây. b) Nhiệt độ Nhiệt độ là điều kiện sống rất quan trọng đối với thực vật.
Nhiệt độ có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi. Đối với sự sinh trưởng, nhiệt độ tối ưu là khoảng 25 – 35°C, tối thiểu 5 – 15°C và tối đa là 45 – 50°C. c) Ánh sáng Ánh sáng ảnh hưởng đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi, hoa, sự rụng lá. Từ đó có thể phân biệt thành cây ưa sáng, cây ưa bóng. d) Phân bón Phân bón là nguồn cung cấp nguyên liệu cho cấu trúc tế bào (ADN, ARN, ATP, chất nguyên sinh, enzim, sắc tố) và các quá trình sinh lí diễn ra trong cây.