Nhận diện đa diện lồi, đa diện đều

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Nhận diện đa diện lồi, đa diện đều, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Nhận diện đa diện lồi, đa diện đều:
Nhận diện đa diện lồi, đa diện đều. Phương pháp giải. Khối đa diện được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của khối đa diện thuộc khối đa diện. Ví dụ: Khối đa diện lồi. Khối đa diện không lồi. Bài tập 1: Trong các hình dưới đây hình nào không phải khối đa diện lồi? Đường nối đoạn MN không thuộc khối hình 4 nên hình 4 không phải khối đa diện lồi. Bài tập 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Hình hộp là đa diện lồi. B. Tứ diện là đa diện lồi. C. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép vào nhau là một hình đa diện lồi. D. Hình lập phương là đa diện lồi. Các đáp án A, B, D đều đúng dựa vào khái niệm hình đa diện lồi. Hai tứ diện đều ghép vào nhau có thể không tạo thành một hình đa diện lồi. Hai tứ diện (đều là các đa diện lồi) nhưng khi ghép với nhau có thể không tạo thành một hình đa diện lồi. Hai tứ diện ABCD và MNPQ trước khi ghép. Sau khi ghép hai tứ diện ABCD và MNPQ ta được hình mới không phải hình đa diện lồi.