Nhân các căn bậc hai

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 bài viết Nhân các căn bậc hai, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 9.

Nội dung bài viết Nhân các căn bậc hai:
Dạng 7. Nhân các căn bậc hai Phương pháp giải Áp dụng quy tắc: Muốn nhân các căn bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó. BÀI TẬP MẪU b Ví dụ 1. Tính 1. √45 · √180; 2. √7 · √105; 3. √250 · √0, 9; 4. √8 · √162. L Lời giải. 1. √45 · √180 = √45 · 180 = √8100 = 90. 2. √7 · √175 = √7 · 175 = √1225 = 35. 3. √250 · √0, 9 = √250 · 0,9 = √225 = 15. 4. √8 · √162 = √8 · 162 = √1296 = 36.