Nhận biết và điều chế (anđehit – xeton – axit cacboxylic)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Nhận biết và điều chế (anđehit – xeton – axit cacboxylic), nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Nhận biết và điều chế (anđehit – xeton – axit cacboxylic):
Phương pháp: Bảng thuốc thử cho một số chất: Chất cần nhận biết – Thuốc thử – Hiện tượng – Phương trình hóa học minh hoạ. Ví dụ 1: Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các lọ mất nhãn đựng riêng biệt các chất lỏng sau: Glixerol, ancol benzylic, phenol, benzanđehit, benzen và axit acrylic. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra. Giải – Dùng quỳ tím làm thuốc thử nhận ra axit acrylic vì làm quỳ tím hoá đỏ. – Dùng dung dịch AgNO3/NH3 làm thuốc thử đối với các chất còn lại. Nhận ra benzanđehit vì có kết tủa bạc xuất hiện: C6H5CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → C6H5COONH4 + 3NH3 + 2Ag + H2O – Dùng dung dịch brom làm thử đối với ba chất còn lại, nếu có kết trắng xuất hiện thì đó là phenol.
Hai chất glixerol, ancol benzylic còn lại cho tác dụng lần lượt với Cu(OH)2. Nhận ra glixerol vì tạo dung dịch màu xanh lam. Chất còn lại là ancol benzylic không hiện tượng gì. Ví dụ 2: Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: HCOOH, CH3COOH, CH3CHO, CH3CH2OH, CH3COOC2H5. Giải: Dùng quỳ tím làm thuốc thử. Ta chia mẫu ra làm hai nhóm: Nhóm 1: Gồm HCOOH, CH3COOH làm quỳ tím hoá đỏ. Nhóm 2: Gồm các chất còn lại. Dùng dung dịch AgNO3/NH3 làm thuốc thử đối với nhóm 1. Nếu có kết tủa bạc xuất hiện thì đó là HCOOH: HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH = (NH4)2CO3 + 2NH3 + 2Ag + H2O. Chất còn lại là CH3COOH không hiện tượng gì.
Cho các chất trong nhóm 2 tác dụng lần lượt với Na, nếu có sủi bọt khí xuất hiện thì đó là C2H5OH: C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2. Hai chất còn lại cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. Nhận ra C2H3CHO vì có kết tủa bạc xuất hiện. Không có hiện tượng gì là CH3COOC2H5: CH3COOC2H5 + NH3 + H2O = CH3COONH4 + C2H5OH. Ví dụ 3: Từ thành phần chính của khí thiên nhiên, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác. Hãy viết các phương trình hoá học điều chế: a) anđehit benzoic. b) axit acrylic. c) axeton. d) axit lactic. e) axit oxalic. g) axit terephtalic.