Nhận biết các hiđrocacbon

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Nhận biết các hiđrocacbon, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Nhận biết các hiđrocacbon:
Phương pháp: Bảng thuốc thử cho một số hiđrocacbon. Ví dụ 1: Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các khí riêng biệt đựng trong các lọ mất nhãn sau: a) Etan, etilen, axetilen. c) But-2-in, but-1-in. b) Xiclopropan, propan. d) But-2-en, but-1-en. Giải: a) Dùng dung dịch AgNO3/NH3 làm thuốc thử nhận ra khí axetilen vì có kết tủa màu vàng xuất hiện. Hai khí còn lại cho tác dụng lần lượt với dung dịch brom. Khí nào làm mất màu dung dịch brom là etilen. CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br. Còn lại là etan không có hiện tượng gì.
b) Dùng dung dịch brom làm thuốc thử. Nhận ra xiclopropan vì làm mất màu dung dịch brom. Còn lại là propan. c) Dùng dung dịch AgNO3/NH3 làm thuốc thử nhận ra khí but-1-in vì có kết tủa màu vàng xuất hiện. Khí còn lại là but-2-in không hiện tượng gì. d) Dùng dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4 loãng làm thuốc thử. Nếu có sủi bọt khí thoát ra là but-1-en. Chất còn lại là but-2-en không có khí thoát ra.
Ví dụ 2: Chỉ dùng một thuốc thử hãy phân biệt các chất lỏng riêng biệt đựng trong các lọ mất nhãn sau: Benzen, toluen, stiren. Giải: Dùng dung dịch KMnO4 làm thuốc thử. Nhận ra: Stiren: Làm mất màu dung dịch KMnO4 ngay ở nhiệt độ thường. Toluen: Làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng. Còn lại là benzen không hiện tượng gì.