Một số đặc điểm phân biệt các nhóm thực vật C3, C4, CAM

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Một số đặc điểm phân biệt các nhóm thực vật C3, C4, CAM, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Một số đặc điểm phân biệt các nhóm thực vật C3, C4, CAM:
BẢNG 8 Các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lý, hoá sinh của các nhóm thực vật Đặc điểm CAM – Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu. 1. Hình thái, – Có một loại lục lạp ở tế – Có hai loại lục lạp giải phẫu bào mô giậu. tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch. – Lá bình thường – Lá bình thường – Lá mọng nước 2. Cường độ quang 10 – 30 mgCOM/dm2/giờ hợp 30 – 60 mgCOM/dm2/giờ 10 – 15 mgCOM/dm2/giờ 3.
Điểm bù CO2* 30 – 70 ppm 0 – 10 ppm** Thấp như C4 4. Điểm bão hoà. ánh sáng* Thấp : 1/3 ánh sáng mặt Cao, khó xác định trời toàn phần Cao, khó xác định 5. Nhiệt độ thích hợp 20 – 30°C 25 – 35°C Cao : 30 – 40ọc 6. Nhu cầu nước Cao Thấp, bằng 1/2 thực vật C3. Thấp 7. Hô hấp sáng Không Không 8. Năng suất sinh học g bình Cao gấp đôi thực vật C3 Thấp (* : xem bài 9 ; ** ppm : a part per million (một phần triệu).