Một số bài toán xác định môđun của số phức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Một số bài toán xác định môđun của số phức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Một số bài toán xác định môđun của số phức:
Phương pháp giải. Môđun số phức được kí hiệu là z. Môđun Số phức z = a + b (a, b thuộc R). Ví dụ 10. Tìm môđun của Số phức z. Lời giải. Ví dụ 11. Tìm môđun của số phức z. Ví dụ. Cho số phức z thỏa mãn z + z’. Tìm môđun của số phức z1 + z2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN. Bài 9. Cho số phức z thỏa mãn 2 – 4i. Tính môđun của số phức 10 = 1 + 2i. Bài 12. Cho số phức z thỏa mãn |x – 3446| = 4. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của z. Bài 13. Cho số phức z1, z2 thỏa mãn |23 – 4i| = |2 + 1i|. Tính P =|z + z2|. Gọi điểm M, N, lần lượt là biểu diễn của z1, z2. Suy ra 82 = OM cạnh bằng 1. Vậy OA = OA = 2 với OM, AM, là hình bình hành.