Lớp các tích phân đặc biệt

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Lớp các tích phân đặc biệt, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Lớp các tích phân đặc biệt:
Tính chất 1: Nếu f(x) liên tục và là hàm lẻ trên [-a;a] với a > 0 thì I = f(x)dx = 0. Tính chất 2: Nếu f(x) liên tục và là hàm chẵn trên đoạn [-a;a] thì I = f(x)dx.
Tính chất 3: Nếu f(x) liên tục và là hàm chẵn trên R thì I. Tính chất 4: Nếu f(z) liên tục trên [0;9] thì I = 1.
Tính chất 5: Nếu f(x) liên tục và f(a + b – c) = f(x) thì I = xf(x)dx. Tính chất 6: Nếu f(x) liên tục và f(a + b – x) = –f(x) thì I = f(x)dx = 0.
Tính chất 7: Nếu f(x) liên tục trên [0;2a] với a > 0 thì I = f(x) dx = [f(x) + f (2a – x)] dx.
Tính chất 8: Nếu f(x) liên tục trên R và tuần hoàn với chu kỳ T thì I = F(2)dx = f(x)dx.