Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ẩn tại điểm có hoành độ x = x0 cho trước

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ẩn tại điểm có hoành độ x = x0 cho trước, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ẩn tại điểm có hoành độ x = x0 cho trước:
1. Phương pháp giải: Từ biểu thức của hàm ẩn, tìm cách tính các giá trị y = f(x0). Áp dụng công thức viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm có hoành độ x0. Chú ý công thức đạo hàm của hàm số hợp: Cho hàm số có đạo hàm trên khoảng K là hàm số xác định và có đạo hàm trên K và có giá trị trên khoảng K.
2. Bài tập: Bài tập 1: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên R thỏa mãn. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm có hoành độ bằng 1 là? Hướng dẫn giải: Chọn D. Ta cần tính f. Từ giả thiết: Chọn x = 0 và x = 1 ta được. Lấy đạo hàm hai vế (*). Vậy f(1) nên phương trình tiếp tuyến là y = x. Bài tập 2: Cho các hàm số có đạo hàm trên R và có đồ thị lần lượt là. Đường thẳng x lần lượt tại A, B, C. Biết phương trình tiếp tuyến của C1 tại A và của C2 tại B lần lượt là y = x + 3/4 và y = x – 6. Phương trình tiếp tuyến của C3 tại C là? Hướng dẫn giải: Chọn A. Để giải bài toán, ta cần tính h. Phương trình tiếp tuyến của C1 tại A. Phương trình tiếp tuyến của C2 tại B. Phương trình tiếp tuyến của C3 tại C.
Bài tập 3: Cho hàm số y = f(x) xác định có đạo hàm và nhận giá trị dương trên D. Biết tiếp tuyến của hai đồ thị hàm số y = f(x) cùng tại điểm có hoành độ x0 = -1 có hệ số góc lần lượt là 12 và –3. Giá trị của f(1) bằng? Hướng dẫn giải: Chọn B. Bài tập 4: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên D. Gọi 1 2 lần lượt là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm có hoành độ x1. Biết hai đường thẳng vuông góc nhau và x1 không song song với Ox, Oy. Mệnh đề nào sau đây đúng? Hướng dẫn giải: Chọn C.Ta có hệ số góc của các tiếp tuyến lần lượt là f và g. Bài tập 5: Cho hàm số y có đạo hàm f trên R thỏa mãn với mọi x. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x = -3 là?