Khai phương một thương

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 bài viết Khai phương một thương, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 9.

Nội dung bài viết Khai phương một thương:
Dạng 11. Khai phương một thương Quy tắc. Muốn khai phương một thương A B của hai biểu thức A ≥ 0, B > 0, ta có thể khai phương lần lượt biểu thức bị chia A và biểu thức chia B. Sau đó lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai. BÀI TẬP MẪU b Ví dụ 1. Tính: 1. A = … 49 81 ; 2. B = p 3 + √5 √2 . L Lời giải. 1. Ta có A = … 49 81 = √49 √81 = 7 9 .
2. Ta có B = 3 + √5 2 = 6 + 2√5 4 = p 5 + 2√5 + 1 √4 = q √5 + 1 2 2 = √5 + 1 2 . b Ví dụ 2. Rút gọn các biểu thức: 1. A = … a 2 b · … a 6 b 3 , với b > 0; 2. B = b 5 … a 2 + 6a + 9 b 8 . L Lời giải. 1. Ta sử dụng quy tắc nhân hai căn bậc hai rồi biến đổi tiếp A = a 2 b · a 6 b 3 = a 2 b · a 6 b 3 = a 8 b 4 = √a 8 √b 4 = a 4 b 2.