Khái niệm về sinh trưởng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Khái niệm về sinh trưởng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Khái niệm về sinh trưởng:
Sinh trưởng của vi sinh vật là sự tăng số lượng tế bào. Tuy nhiên, do kích thước tế bào nhỏ nên khi nghiên cứu sinh trưởng của vi sinh vật, để thuận tiện, người ta theo dõi sự thay đổi của cả quần thể vi sinh vật. Nếu ta cấy một vi khuẩn (sinh sản bằng phân đội) vào bình chứa môi trường thì sự tăng số lượng tế bào sẽ diễn ra như sau : Có thể biểu thị sự tăng số lượng tế bào nói trên theo cấp số nhân : (Ở đây n là số lần phân chia tế bào).
Thời gian từ khi sinh ra một tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số tế bào trong quần thể tăng gấp đôi gọi là thời gian thế hệ (kí hiệu là g). Mỗi loài vi sinh vật có g riêng, thậm chí cùng một loài nhưng với điều kiện nuôi cấy khác nhau cũng thể hiện g khác nhau.
Chẳng hạn, thời gian thế hệ g của Escherichia coli (vi khuẩn đường ruột) trong điều kiện thí nghiệm đầy đủ ở 40°C là 20 phút (trong đường ruột, do chất dinh dưỡng dao động lại phải cạnh tranh với nhiều vi sinh vật khác, thời gian thế hệ g của E.coli là 12 giờ), của trực khuẩn lao ở 37°C là 12 giờ, của nấm men bia ở 30°C là 2 giờ. Vì trong thực tế, số lượng tế bào vi khuẩn ban đầu cấy vào không phải là một mà là rất nhiều (NG), do đó Số lượng tế bào sau thời gian nuôi (N) sẽ là : N=N. x 21