Khái niệm về quần thể

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Khái niệm về quần thể, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Khái niệm về quần thể:
Các cá thể không thể tồn tại một cách độc lập mà phải sống trong một tổ chức xác định mới có thể sinh sản, chống kẻ thù và khai thác tốt nhất nguồn thức ăn từ môi trường. Tổ chức đó là quần thể sinh vật. Quần thể là nhóm cá thể của một loài, phân bố trong vùng phân bố của loài vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản (hữu tính, VÔ tính, trinh sản) để sinh ra các thế hệ mới hữu thụ (hình 51.1). Ví dụ, sen trong đầm, đàn voi châu Phi, voọc mông trắng ở khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình)… là những quần thể. Hình 51.1. Quần thể voi châu Phi (A) và quần thể sen trong đầm (B).