Khái niệm về diễn thế sinh thái

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Khái niệm về diễn thế sinh thái, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Khái niệm về diễn thế sinh thái:
Diễn thế là quá trình biến đổi tuần tự của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu giai đoạn trung gian để đạt đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định. Quần xã này được gọi là quần xã đỉnh cực. Diễn thế thường là một quá trình định hướng, có thể dự báo được.