Khái niệm sinh sản hữu tính ở thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Khái niệm sinh sản hữu tính ở thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Khái niệm sinh sản hữu tính ở thực vật:
Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp của giao tử đực (tinh trùng) và giao tử cái (trứng) thông qua sự thụ tinh tạo nên hợp tử. Hợp tử phát triển thành cơ thể mới. Sinh sản hữu tính khác sinh sản vô tính là có cả hai loại giao tử, có thụ tinh tạo thành hợp tử. Sinh sản hữu tính có cả ở thực vật có hoa và không có hoa.