Khái niệm quần thể

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Khái niệm quần thể, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Khái niệm quần thể:
Quần thể không phải là một tập hợp cá thể ngẫu nhiên, nhất thời. Mỗi quần thể là một cộng đồng có một lịch sử phát triển chung, có thành phần kiểu gen đặc trưng và tương đối ổn định. Về mặt di truyền học, người ta phân biệt quần thể tự phối và quần thể giao phối. Vậy quần thể được hiểu là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, tồn tại qua thời gian nhất định, giao phối với nhau sinh ra thế hệ sau (quần thể giao phối).