Khái niệm hoocmôn thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Khái niệm hoocmôn thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Khái niệm hoocmôn thực vật:
Hoocmôn thực vật (phitohoocmôn) là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ, được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo sự hài hoà các hoạt động sinh trưởng.
Hoocmôn thực vật có hai nhóm: – Nhóm chất kích thích sinh trưởng : Auxin, giberelin có tác động đến sự kéo dài, lớn lên của tế bào. Xitokinin : có vai trò trong phân chia tế bào. Nhóm các chất ức chế sinh trưởng : Axit abxixic : tác động đến sự rụng lá. Etilen tác động đến sự chín của quả. Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ.