Khái niệm đột biến cấu trúc NST

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Khái niệm đột biến cấu trúc NST, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Khái niệm đột biến cấu trúc NST:
Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST. Các dạng đột biến này thực chất là sự sắp xếp lại trình tự các gen, làm thay đổi hình dạng và cấu trúc của NST. Các dạng đột biến cấu trúc NST được phát hiện nhờ quan sát tế bào đang phân chia, đặc biệt là nhờ phương pháp nhuộm bằng NST.