Hoocmôn kích thích sinh trưởng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Hoocmôn kích thích sinh trưởng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Hoocmôn kích thích sinh trưởng:
Đỉnh bao lá mầm có auxin Miếng thạch chưa có auxin Miếng thạch có auxin Hình 35.1. Thí nghiệm auxin làm cong bao lá mầm 1. Bao lá mầm cắt đỉnh; 2. Miếng thạch chưa có auxin đặt trên đỉnh cắt; 3. Miếng thạch đặt cân giữa; 4. Miếng thạch đặt nghiêng bên phải; 5. Miếng thạch đặt nghiêng bên trái. 1. Auxin Có 3 dạng auxin chính: auxin a C3H2O5; auxin b C8H10O, và heterdauxin C10HgON (AIA-axit inđôl axetic) Auxin có ở mô phân sinh chồi, lá mầm và rễ. Ở đỉnh chồi ngọn, auxin vận chuyển tới cơ quan khác.
Auxin có tác động kích thích nhiều hoạt động sinh trưởng, làm trưởng dãn tế bào (hình 35.1), tác động đến tính hướng sáng và hướng đất, làm cho chồi ngọn và rễ chính sinh trưởng mạnh, ức chế sự sinh trưởng chổi bên, kích thích sự ra quả và tạo quả không hạt, ức chế sự rụng (hoa, quả, lá). Các auxin tổng hợp nhân tạo như 2,4 D, ANA (axit naptyl axetic), AIB (axit inđôl butiric) sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Chú ý không dùng các auxin nhân tạo đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn vì chúng không có enzim tự phân giải nên tích luỹ gây độc cho người và động vật. 2. Gibêrelin А A B A B Hình 35.2. Thí nghiệm xử lí bằng giberelin ở cà rốt (1), nho (2), bắp cải (8) A – Đối chúng; B – Phun giberelin. Gibêrelin là nhóm chất được phát hiện khi nghiên cứu bệnh nấm lúa von.
Các dạng của nhóm giberelin là các axit giberelic (GA). Gibêrelin có ở các cơ quan còn non, với nồng độ thích hợp tác động kích thích thân mọc cao, dài, các lóng vươn dài ra, kích thích ra hoa, tạo quả sớm và quả không hạt; kích thích sự nảy mầm của hạt, củ và thân ngầm, tác động tới quá trình quang hợp, hô hấp, trao đổi nitơ, axit nuclêic, hoạt tính enzim và thành phần hoá học trong cây (hình 35.2). 3. Xitokinin Xitokinin là dẫn xuất của ađênin C,HN, hình thành ở rễ vận chuyển hướng lên ngọn, có tác động đến quá trình phân chia tế bào, hình thành cơ quan mới, kích thích sự phát triển chồi bên, ngăn chặn sự hoá già (có liên quan tới sự ngăn chặn phân huỷ prôtêin, axit nuclêic và diệp lục). Xitokinin nhân tạo như kinetin dùng trong nuôi cấy tế bào và mô thực vật.