Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:
Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Bài tập trắc nghiệm Câu 1. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của x + 3y – 220. Cho hệ bất phương trình: Hệ bất phương trình? Ta thay lần lượt tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình. Với M (0; 1). Bất phương trình thứ hai sai nên A sai. Câu 2. Cho hệ bất phương trình 2x + y + 5 > 0. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình? ta thay lần lượt tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình. Với O(0; 0). Bất phương trình thứ nhất và thứ ba sai nên A sai. Bất phương trình thứ ba sai nên B sai. Miền nghiệm của hệ bất phương trình chứa điểm nào trong các điểm sau đây? Ta thay lần lượt tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình.
Bất phương trình thứ nhất sai nên A sai. Miền nghiệm của hệ bất phương trình 3 Ý chứa điểm nào trong các điểm sau đây? Thay lần lượt tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình. Điểm M (0; -3) thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trìnhnào sau đây? Lời giải Chọn A Thay tọa độ M (0; -3) lần lượt vào từng hệ bất phương trình. Câu 6. Trong các điểm sau, điểm nào không thuộc miền x + y – 250. Cho hệ bất phương trình 2x – 3y + 2 > 0 nghiệm của hệ bất phương trình? Thay lần lượt tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình. Miền nghiệm của hệ bất phương trình x + 3x – 2 là phần không tô đậm của hình vẽ nào. Chọn điểm M (0; 1) thử vào các bất phương trình của hệ thấy thỏa mãn.
Câu 8. là phần không tô đậm của hình vẽ nào x + y – 1 > 0. Miền nghiệm của hệ bất phương trình trong các hình vẽ sau? Lời giải. Chọn điểm M (0; 4) thử vào các bất phương trình của hệ thấy thỏa mãn. Câu 9. Phần không tô đậm trong hình vẽ dưới đây, biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau? Do miền nghiệm không chứa biên nên ta loại đáp án A. Chọn điểm M (1; 0) thử vào các hệ bất phương trình. Đúng và miền nghiệm không chứa biên. Câu 10. Phần không tô đậm trong hình vẽ dưới đây, biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?