Giới Nguyên sinh (Protista)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Giới Nguyên sinh (Protista), nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Giới Nguyên sinh (Protista):
Giới Nguyên sinh gồm các sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, rất đa dạng về cấu tạo cũng như về phương thức dinh dưỡng. Tuỳ theo phương thức dinh dưỡng người ta chia chúng thành : Động vật nguyên sinh (Protozoa), Thực vật nguyên sinh (hay là Tảo-Algae) và Nấm nhầy (Myxomycota).
NẤM NHẤY ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH Đơn bào Không có thành xenlulôzơ Không có lục lạp Dị dưỡng Vận động bằng lông hoặc roi. (Trùng amip, trùng lông, trùng roi, trùng bào tử) THỰC VẬT NGUYÊN SINH (TẢO). Đơn bào hoặc đa bào Có thành xenlulôzơ Có lục lạp Tự dưỡng quang hợp.
Đơn bào hoặc cộng bào Không có lục lạp Dị dưỡng hoại sinh (Nấm nhầy) (Tảo lục đơn bào, tảo lục đa bào, tảo đỏ, tảo nâu) Giới Nguyên sinh(Protista) Hình 3.1. Sơ đồ các nhóm sinh vật thuộc giới Nguyên sinh.