Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn:
Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1. Giải hệ phương trình 2x – 4 = y. Vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm. Ví dụ 2: Giải hệ phương trình. Tìm m để hệ phương trình vô nghiệm 4x – my = m + 6. Cách 1. Từ phương trình đầu ta có y = mx – 2m (*). Thế (*) vào phương trình thứ hai ta được: 4x – m(mx – 2m) = m + 66(4 – mo)x. Hệ phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi phương trình (**) vô nghiệm khi và chỉ khi: Hệ phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi. Ví dụ 4. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm 2x + y = 2 thì pt có nghiệm duy nhất. Hệ đã cho có nghiệm duy nhất.
Ví dụ 5. Tìm m để hệ phương trình: x – 2y = m + 2. Trừ theo vế hai phương trình (2) và (3) ta được: 2(m + 1) y = 2m (4) Nếu m = -1 thì (4) vô nghiệm nên hệ vô nghiệm. Thế các giá trị x, y tìm được vào (1) ta được phương trình: có nghiệm duy nhất. Ví dụ 6. Tìm tất cả các giá trị của m để hệ phương trình mx + y = 3. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi y = 3. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Điều kiện 10 Đặt đá và bé thì hệ trở thành. Vậy nghiệm của hệ là x, y. Câu 2. Cho hệ phương trình “t m là tham số. Mệnh đề nào sai? Hệ (I) có nghiệm duy nhất. B. Khi m = 1 thì hệ (I) có vô số nghiệm. C. Khi m = -1 thì hệ (I) vô nghiệm, D. Hệ (I) có vô số nghiệm. Hướng dẫn giải Chọn D. Hệ (1) có nghiệm duy nhất.
Câu 3. Cho hệ phương trình 1. Giá trị m thuộc khoảng nào sau đây để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x, y) thỏa mãn 2x – 3% = 1? A. m e(5; 9). B. m(-5; 1). C. m(0: 3). D. m(-4; 1) Hướng dẫn giải vậy phương trình có nghiệm duy nhất (m, m + 1). Câu 4. Có bao nhiêu giá trị m nguyên dương để hệ phương trình mx – y =3 có nghiệm duy nhất (x; y) sao cho biểu thức A = 3 nhận giá trị nguyên.