Giải toán phản ứng cộng của hiđrocacbon

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán phản ứng cộng của hiđrocacbon, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán phản ứng cộng của hiđrocacbon:
GIẢI TOÁN PHẢN ỨNG CỘNG CỦA HIĐROCACBON. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. Phản ứng cộng: Tổng quát với hiđrocacbon A mạch hở, có k liên kết TT: Gọi X là hỗn hợp trước khi cộng H2, hỗn hợp nhận được sau phản ứng là Y, ta có: x – y = kx = nH, đã tham gia phản ứng. Và tỉ khối dx < dr.Tỉ lệ áp suất: P = nx = dx. Mỗi nguyên tố C hoặc H, đều có khối lượng (số mol cũng vậy) bằng nhau trong hỗn hợp X và Y. Số mol các hiđrocacbon trong X và Y bằng nhau. Đốt cháy hỗn hợp X hoặc Y, đều tạo thành số mol CO2 bằng nhau, số mol H2O bằng nhau, số mol O2 cần cũng bằng nhau.
Phản ứng cộng Br2: Cho hiđrocacbon chưa no A qua dung dịch Br2: Dung dịch phai màu: Br2 dư (hiđrocacbon hết). Dung dịch mất màu: Có thể Br2 thiếu và hiđrocacbon còn dư. Khối lượng bình Br2 tăng = mA đã phản ứng. Bảo toàn khối lượng: mx + mar, phản ứng smsản phẩm. Phản ứng tổng quát: CnH2n + 2 – 2k + kBr2 + CnH2n+2 – 2kBr2k. Ta luôn luôn có: B = k. Nếu biết số mol CO2 và số mol Br2 đã phản ứng, ta lập tỉ lệ n = hệ thức n theo k. Sau đó biện luận suy ra n và k, xác định công thức phân tử. BÀI TẬP MINH HỌA Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là.
Câu 2: Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là. Câu 3: Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 đã phản ứng là.