Giải toán muối amoni, este của amino axit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán muối amoni, este của amino axit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán muối amoni, este của amino axit:
Giải toán muối amoni, este của amino axit. Công thức chung muối amoni: HN – R – COONH4 hoặc: H2N – R-COONH3R. Công thức chung este của amino axit: HN – R-COOR – Muối amoni, este của amino axit là hợp chất lưỡng tính: H2N-R-COONH3R + HCl → C1H3N – R-COONH3R H2N-R-COONH3R’ + NaOH → H2N-R-COONa + R’NH2 + H2O * Chú ý: Thường sử dụng ĐLBTKL để giải toán. Ví dụ 1. Ứng với công thức phân tử C3H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH vừa phản ứng được với dung dịch HCl? “Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010”. Hướng dẫn giải: Chất C2H6O5N vừa phản ứng được với dung dịch NaOH vừa phản ứng được với dung dịch HCl > chất đó là aminoaxit hoặc este của aminoaxit hoặc muối amoni. Nếu là aminoaxit thì có CTCT: H2N-CH2-COOH > CTPT: C2H5ON →loại. Nếu là este của aminoaxit thì có CTCT: H2N-COOCH3 + CTPT: C2H5ON → loại. Vậy C,H,ON phải là muối amoni, có 2 CTCT phù hợp đó là: HCOOH3NCH và CH3COONH4.
Ví dụ 2. Chất X có công thức phân tử C3HhON và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là. Ví dụ 3. Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là CHNO. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là CTCT của X có dạng: H2N-CH2-COOCH3 H2N-CH2-COOCH3 + NaOH → H2N-CH2-COONa + CH3OH = chất Z là CH3OH. * CHINO2 + NaOH -> CH2=CH-COONa + khí T. CTCT Y có dạng: CH2=CH-COONH, CH2=CH-COONH4 + NaOH → CH2=CH-COONa + NH3 + H2O = khí T là NH3.
Ví dụ 4. Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết: X + NaOH → Y + CH40. Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là “Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2009”. Ví dụ 5. Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là CH4NO,. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2009”.