Giải toán axit cacboxylic

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán axit cacboxylic, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán axit cacboxylic:
GIẢI TOÁN AXIT CACBOXYLIC. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP MINH HỌA. Dạng 1: Giải toán axit dựa vào phản ứng của nhóm chức –COOH. Tác dụng với kim loại kiềm: Hỗn hợp 2 axit mạch thẳng có tỉ lệ: 1 < "NaOH nCO, 3 tạp chức hiđroxiaxit: (HO)nR(COOH)m.
BÀI TẬP MINH HỌA Câu 1. Cho 3 (g) 1 axit cacboxylic no đơn chức tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 0,5M. CTCT thu gọn của axit là. Câu 2. Cho 5,3 (g) hỗn hợp gồm 2 axit no đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ thu được 1,12 lít H2 (đktc). CTCT thu gọn của 2 axit là. Câu 3: Cho 5,76 (g) axit hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 (g) muối axit hữu cơ. CTCT thu gọn của axit là. Câu 4. Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic la đông đẳng kế tiếp nhau phan ung hoan toan với 200ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức cua 2 axit trong X là.
Dạng 2: Giải toán axit dựa vào phản ứng đốt cháy. So sánh tỉ lệ số mol CO2 và H2O. Nếu: nH = nCO, 3 axit ban đầu phải là axit no đơn chức. Nếu: nco > nH, axit ban đầu là axit không no đơn chức hoặc no đa chức hoặc không no đa chức. Lưu ý: Khi đốt cháy axit không no, có 1 nối đôi, đơn chức hoặc axit no, 2 chức ta luôn có: axit = nco. BÀI TẬP MINH HỌA Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 3,7(g) axit hữu cơ mạch hở thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,7(g) H20. X là. Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 5,3 (g) hỗn hợp 2 axit no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,3 (g) sản phẩm gồm CO2 và H2O. CTCT thu gọn của 2 axit là.
Câu 3. Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là. Câu 4. Cho X và Y là hai axit cacboxylic mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon, trong đó X đơn chức, Y hai chức. Chia hỗn hợp X và Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng hết với Na, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp là.