Giải toán ancol – phenol

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán ancol – phenol, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán ancol – phenol:
GIẢI TOÁN ANCOL – PHENOL. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP MINH HỌA. Dạng 1: Biện luận tìm công thức phân tử ancol. Từ công thức đơn giản hoặc công thức thực nghiệm: Ta có một công thức. Mặt khác dựa vào dữ kiện của bài tập có thể xác định một công thức tổng quát thứ 2 cho ancol, từ đó đồng nhất 2 công thức để suy ra chỉ số C, H, O của ancol. Nếu bài tập chỉ cho một công thức tổng quát duy nhất của ancol và chúng ta không thể thiết lập được 1 công thức tổng quát nữa thì phải dựa vào mối quan hệ giữa các nguyên tử trong phân tử để đặt điều kiện, suy ra bất đẳng thức liên quan. Chọn giá trị nguyên dương thích hợp. Trong ancol (đơn hoặc đa) CxHyOz thì bao giờ ta cũng có: Số nguyên tử H < 2. Số nguyên tử C + 2; hay y < 2x + 2 (luôn chẵn). Đặc biệt trong ancol đa chức: số nhóm OH 170°C. Nếu 1 ancol tách H2O cho ra 1 anken duy nhất 2 ancol đó là ancol no chức có số C > 2. Nếu 1 hỗn hợp 2 ancol tách H2O cho ra 1 anken duy nhất ở trong hỗn hợp 2 ancol phải có ancol metylic (CH3OH) hoặc 2 ancol là đồng phân của nhau. Ancol bậc bao nhiêu, tách H2O cho tối đa bấy nhiêu anken = khi tách nước 1 ancol cho 1 anken duy nhất thì ancol đó là ancol bậc 1 hoặc ancol có cấu tạo đối xứng cao. Nếu hỗn hợp các ete sinh ra có số mol bằng nhau thì hỗn hợp các ancol ban đầu cũng có số mol bằng nhau. Lưu ý: Trong phản ứng tách H2O của ancol X, nếu sau phản ứng thu được chất hữu cơ.
Dạng 4: Giải toán dựa vào phản ứng oxi hóa. Tác nhân oxi hóa ancol thường dùng là CuO, to hoặc O2, xúc tác Cu, xem như không bị oxi hóa. Lưu ý: Trong phản ứng oxi hóa ancol bởi CuO thì: khối lượng CuO giảm = khối lượng của 1 trong CuO đã phản ứng với ancol nên: Độ giảm khối lượng của bình đựng CuO. Số mol ancol đơn chức = nCuo = no. Trong phản ứng oxi hóa ancol no đơn chức: Ta luôn có 1 mol ancol > 1 mol anđehit hoặc xeton khối lượng giảm 2g. Thông thường oxi hóa dung dịch ancol bậc I (RCH2OH) thu được dung dịch hỗn hợp sản phẩm có thể chứa các chất sau: Anđehit (RCHO), axit (RCOOH), ancol còn lại (RCH2OH), H2O (sinh ra từ các phản ứng oxi hóa và sẵn có trong dung dịch ancol ban đầu). Nếu bài toán cho: Tác dụng với Na + tất cả đều phản ứng (ngoại trừ anđehit RCHO). Tác dụng với AgNO3/NH3 (tráng gương) chỉ có RCHO (và HCOOH nếu có) phản ứng. Tác dụng với dung dịch OH- (trung hòa)> chỉ có axit RCOOH phản ứng. Khi oxi hóa hỗn hợp 2 ancol, sau đó cho sản phẩm thực hiện phản ứng tráng gương thu được chứng tỏ trong 2 ancol có một ancol bậc II nên khi oxi hóa cho xeton (không tham gia phản ứng tráng gương).