Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hoá học để minh họa (nhóm Cacbon)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hoá học để minh họa (nhóm Cacbon), nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hoá học để minh họa (nhóm Cacbon):
2. Phương pháp: Nắm vững tính chất vật lí và hoá học của các đơn chất và hợp chất nhóm cacbon. Ví dụ 1: Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và minh hoạ bằng các phương trình hoá học cho môi trường hợp sau: a) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven. b) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(OH)2. c) Cho NaHCO3.10H2O vào dung dịch NaHSO4. d) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2. e) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]. g) Cho SiO2 vào dung dịch (H2SO4 đặc + CaF2) đun nóng.
Giải: a) Khí CO2 bị hấp thụ, không có hiện tượng gì. CO2 + NaClO + H2O = NaHCO3 + HClO b) Ban đầu có kết tủa trắng xuất hiện, sau đó tan dần khi CO2 dư: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O màu trắng; CO2 + BaCO3 + H2O = Ba(HCO3)2 c) Có khí không màu, không mùi thoát ra. NaHCO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O. d) Có kết trắng xuất hiện và sủi bọt khí thoát ra. Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 + H2O màu trắng sủi bọt e) Có kết tủa trắng keo xuất hiện: CO2 + NaAlO2 + H2O = NaHCO3 + Al(OH)3 g) SiO2 bị hoà tan: CaF2 + H2SO4 đặc = CaSO4 + 2HF; SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O.
Ví dụ 2: Có ba dung dịch X, Y, Z. Lấy đũa platin nhúng vào mỗi dung dịch rồi đốt trên ngọn lửa không màu thì ngọn lửa màu vàng. Sục khí CO2 tới dự vào Z hoặc Y thu được X. Cho X tác dụng với Y thu được 2. Cho biết các chất tan trong X, Y, Z và viết các phương trình hoá học xảy ra. Giải: Lấy đũa platin nhúng vào mỗi dung dịch rồi đốt trên ngọn lửa không màu thì ngọn lửa màu vàng chứng tỏ X, Y, Z đều chứa cation Na+. Sục khí CO2 tới dư vào Z hoặc Y thu được X chứng tỏ X chứa NaHCO3. X tác dụng với Y thu được Z nên Y là dung dịch NaOH và Z là dung dịch Na2CO3. Các phương trình hoá học: CO2 + NaOH = NaHCO3 (dư) (Y) (X); CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3 (Z); NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O.