Giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit bằng phương pháp biến đổi tương đương đưa về cùng cơ số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit bằng phương pháp biến đổi tương đương đưa về cùng cơ số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit bằng phương pháp biến đổi tương đương đưa về cùng cơ số:
Phương pháp biến đổi tương đương đưa về cùng cơ số. Phương pháp. Bất phương trình mũ cơ bản. Bất phương trình logarit cơ bản. Bài tập 1. Cho bất phương trình. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình trên có tập ngiệm chứa khoảng (1; 3)? Xét sự biến thiên của hai hàm số luôn nghịch biến trên khoảng (1; 3), luôn đồng biến trên khoảng (1; 3). Vậy có tất cả 34 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Bài tập 2. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình m có tập nghiệm. Tổng các phần tử của S là. Bài tập 5. Bất phương trình nghiệm đúng với mọi số thực x khi: Nghiệm đúng với mọi số thực x. Bài tập 6. Bất phương trình x có bao nhiêu nghiệm nguyên nhỏ hơn 6? Kết hợp điều kiện nghiệm nguyên nhỏ hơn 6 ta thấy các giá trị thỏa là. Bài tập 12. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên không dương của m để phương trình có nghiệm.
Tập S có bao nhiêu tập con? Do đó phương trình có nghiệm khi và chỉ khi m là số nguyên không dương. Vậy số tập con của S bằng 2. Chú ý: Các tập con của S là S. Một tập hợp có n phần tử thì số tập con của nó là 2n. Bài tập 13. Tìm các giá trị thực của tham số m để bất phương trình có nghiệm với mọi x. ĐK tham số m: m = 0. Xét hàm số. Bảng biến thiên. Khi đó với yêu cầu bài toán thì m = 1. Bài tập 15. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x.