Giải bài toán hóa học vô cơ bằng phương trình ion thu gọn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải bài toán hóa học vô cơ bằng phương trình ion thu gọn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải bài toán hóa học vô cơ bằng phương trình ion thu gọn:
GIẢI TOÁN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH 10 THU GỌN. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG: Phản ứng dạng ion thu gọn cho biết bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch. Cần nắm bảng tan hay qui luật tan; điều kiện để phản ứng trao đổi ion xảy ra: Sau phản ứng phải có chất không tan (kết tủa), chất điện li yếu (H2O, CH3COOH…), hoặc chất khí. Khi pha trộn hỗn hợp X (nhiều dung dịch bazơ) với hỗn hợp Y (nhiều dung dịch axit) ta chỉ cần chú ý đến ion OH- trong hỗn hợp X và ion H+ trong hỗn hợp Y và phản ứng xảy ra có thể viết gọn lại thành: OH- + H+ + H2O (phản ứng trung hòa). Trong dung dịch ta luôn có: [H+][ OH-]. Tổng khối lượng dung dịch muối sau phản ứng bằng tổng khối lượng các ion tạo muối.
BÀI TẬP MINH HỌA Câu 1: Có 3 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3). Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V lít khí NO. Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 2V lít khí NO. Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V lít khí NO. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng? Câu 2: Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau: Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 35,46 gam kết tủa. Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa. Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M. Giá trị của V là.
Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là. Câu 5: Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là. Câu 6: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là.