Giải bài toán hiệu suất phản ứng hóa học hữu cơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải bài toán hiệu suất phản ứng hóa học hữu cơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải bài toán hiệu suất phản ứng hóa học hữu cơ:
GIẢI BÀI TOÁN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP: Các phản ứng trong hóa học hữu cơ thường xảy ra theo nhiều hướng khác nhau với hiệu suất thấp. Do đó các bài toán về hiệu suất thường gắn liền với thực tế, gắn liền với quá trình điều chế các hợp chất hữu cơ. Cho phản ứng tổng quát: A + B C + D. Hiệu suất tính theo sản phẩm: Lượng thực tế H = 100% Lượng lí thuyết. Hiệu suất tính theo chất tham gia phản ứng: Lượng lí thuyết. Lưu ý: Lượng thực tế trong 1 phản ứng hóa học, để tính hiệu suất phản ứng, ta phải giả sử H = 100%, so sánh tỷ lệ suy ra chất nào phản ứng hết, chất nào dư = H tính theo chất phản ứng hết. Đối với 1 quá trình sản xuất xảy ra qua nhiều giai đoạn với hiệu suất khác nhau, để giải nhanh ta nên sử dụng sơ đồ hợp thức kèm theo hiệu suất của từng giai đoạn. Trong các bài toán sản xuất khối lượng thường rất lớn, do đó ta không nên chuyển đổi về số mol, để giải nhanh ta nên tính trực tiếp trên phương trình phản ứng.
BÀI TẬP MINH HỌA. Câu 1: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90% thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozo. Giá trị của m là. Câu 2: Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức là X và Y (MX < My), đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z gồm: 0,08 mol ba ete (có khối lượng 6,76 gam) và một lượng ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là.
Câu 3: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 108 gam Ag. Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, ), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (MY < Mz). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%. Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng.