Dựa vào phương pháp biện luận xác định công thức phân tử anđehit – xeton

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Dựa vào phương pháp biện luận xác định công thức phân tử anđehit – xeton, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Dựa vào phương pháp biện luận xác định công thức phân tử anđehit – xeton:
Chủ đề 5 Dựa vào phương pháp biện luận xác định công thức phân tử anđehit – xeton 21. Cho 2,4 gam một hợp chất hữu cơ X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được 7,2 gam Ag. Xác định công thức phân tử của X. Giải: R = 43n hay 12x + y = 43n suy ra y = 43n – 12x. Biện luận: n = 1: X có công thức phân tử C3H-CHO. n = 2: X có công thức phân tử C7H2(CHO)2. n: X có công thức phân tử C10H9(CHO)3.
22. Tỉ khối hơi của một anđehit A đối với hiđro bằng 28. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của anđehit. Giải: Khối lượng phân tử của anđehit: MA = 28 x 2 = 56. Vì nhóm –CHO có khối lượng bằng 29 nên A là anđehit một lần anđehit (đơn chức).
Công thức A là RCHO hay CxHyCHO. Gốc CxHy = 12x + y = 56 – 29 = 27. Để xác định x, y có những cách sau: Cách 1: Lập bảng biến thiên giá trị của y theo x. A có công thức CH2 = CH – CHO. Cách 2: Biện luận theo gốc hiđrocacbon: a) Nếu là anđehit no thì y = 2x + 1, thay y vào phương trình 12x + y = 27. Vì x không nguyên nên anđehit no không phù hợp. b) Nếu là anđehit không no (có một nối đôi) thì y = 2x – 1 thay vào phương trình 12x + y = 27, do đó x = 2. Ta lập luận tương tự với các hiđrocacbon khác đều không phù hợp.