Dựa vào phương pháp biện luận để xác định công thức phân tử của axit cacboxylic

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Dựa vào phương pháp biện luận để xác định công thức phân tử của axit cacboxylic, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Dựa vào phương pháp biện luận để xác định công thức phân tử của axit cacboxylic:
Chủ đề 6 Dựa vào phương pháp biện luận để xác định công thức phân tử của axit. 54. Cho 30 gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ A và B mạch hở chỉ có nhóm chức – OH và – COOH trong đó A có hai nhóm chức khác nhau và B chỉ có một nhóm chức tác dụng hết với Na kim loại giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Mặt khác nếu trung hòa 30 gam hỗn hợp trên cần 0,8 lít dung dịch NaOH 0,5 M. Khi đốt cháy A cũng như B đều thu được số mol CO2 và số mol H2O bằng nhau. Biết gốc hiđrocacbon trong A lớn hơn trong B. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A và B. Đun nóng hỗn hợp A và B nói trên có mặt của H2SO4 làm xúc tác ở 140°C thì sẽ thu được chất gì? (Đề thi tuyển sinh vào trường Đại học Thái Nguyên năm 1995).
Giải + A có hai nhóm chức khác nhau, như vậy A phải chứa nhóm – OH và nhóm – COOH (theo đề ra). + B chỉ chứa một nhóm chức, vậy B phải chứa nhóm – OH hoặc nhóm – COOH (theo đề ra). + Vì khi đốt A và B (số mol bằng nhau) thu được số mol CO2, H2O bằng nhau, vậy trong phân tử A và B chỉ chứa một nối đôi (theo đề ra) . + Vì A có chứa nhóm – COOH nên gốc R trong A phải là gốc no. Nếu B chứa nhóm – OH thì gốc R’ trong B phải là gốc không no có một nối đôi. Nếu chứa – COOH thì R’ phải là gốc no.
Đặt công thức: Nếu hỗn hợp gồm RCOOH và R’OH thì số mol NaOH bằng x: a = 0,4 (khác với phương trình (1): a 0,3). Vậy hỗn hợp gồm HO – R – COOH và R’COOH. Vì gốc R gốc R’ (theo đề ra) và vì chỉ có chức – OH và chức – COOH nên chỉ có cặp nghiệm thích hợp sau (Khi R’ = 1 thì B là HCOOH được coi là nhóm anđehit). 55. Công thức đơn giản của chất A là (C3H4O3)n và chất B là (C2H3O3)m. Hãy biện luận để tìm công thức phân tử của A và B. Biết A là một axit no đa chức, còn B là một axit no chứa đồng thời nhóm chức OH, A và B đều mạch hở. Viết công thức cấu tạo của B.
56. Có hai axit hữu cơ no mạch hở A đơn chức, B đa chức. Ta tiến hành thí nghiệm như sau: – Thí nghiệm 1: Hỗn hợp X1 chứa a mol A và b mol B. Để trung hòa X1 cần 500ml dung dịch NaOH 1M, nếu đốt cháy hoàn toàn X1 thì thu được 11,2l CO2. Thí nghiệm 2: Hỗn hợp X2 chứa b mol A và a mol B. Để trung hòa X2 cần 400ml dung dịch NaOH 1M. Biết a + b = 0,3 mol. Xác định công thức phân tử của hai axit và tính % số mol của mỗi axit trong hỗn hợp X1. Giải: Phương trình phản ứng.