Đồ thị hàm số lũy thừa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Đồ thị hàm số lũy thừa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Đồ thị hàm số lũy thừa:
Đồ thị hàm số lũy thừa. Bài tập 1. Cho các hàm số lũy thừa a = y, x = b trên có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng? Từ hình vẽ ta thấy hàm số đồng biến trên và nằm trên đường thẳng y = x nên a > 1. Đồng biến trên và nằm dưới đường thẳng y = x nên 1 < b. Bài tập 2. Cho các hàm số lũy thừa có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng? Từ hình vẽ ta thấy hàm số nghịch biến trên nên g 0, ta có a, b, g > 1. Nhận xét. Ở đây là so sánh với đường.
Bài tập 4. Cho hàm số. Khẳng định nào sau đây đúng? Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận đứng. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x = -1. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x = 0. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x = 1. Bài tập 5. Cho hàm số. Cho các khẳng định sau: Hàm số xác định với mọi x. Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm (1; 1). Hàm số nghịch biến. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.