Đồ thị hàm số bậc nhất

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Đồ thị hàm số bậc nhất, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Đồ thị hàm số bậc nhất:
Đồ thị hàm số bậc nhất. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Hệ số góc của đồ thị hàm số y = 2018x – 2019. Câu 2. Đồ thị của hàm số y = x là giả thiết hàm số đồng biến nên loại đáp án A và B. Mặt khác cho x = 0 nên loại đáp án D. Câu 3. Hàm số y = 2x – 1 có đồ thị là hình nào trong các hình sau? Đồ thị hàm số y = 2x – 1 đi qua hai điểm có tọa độ (0; -1). Do đó chỉ có hình 1 thỏa mãn. Câu 4. Hàm số nào cho dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên. Đồ thị hàm số cắt Ox và Oy lần lượt tạ A(1; 0) và B. Đồ thị của hàm số y là hình nào? Đồ thị hàm số. Quan sát đồ thị ta được đáp án C thỏa yêu cầu. Câu 6. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? Chọn B. Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua 2 điểm A(-1; 0), B(0; 2).
Câu 7. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? Giả sử hàm số cần tìm có dạng: y = ax. Đồ thị hàm số đi qua hai điểm (0; -2), (1; 0) nên ta có hàm số cần tìm là g = 24 – 2. Câu 8: Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số y = 3x + 1? Chọn A. Ta có do đó M (2; 6) không thuộc đồ thị hàm số y = 3x + 1. Câu 9: Đường thẳng trong hình bên là đồ thị của một hàm số nào? Câu 10. Đường gấp khúc trong hình vẽ là dạng đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê trong các phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? Đồ thị hàm số đi qua các điểm (0; 1) và (1; 0) nên chỉ có hàm số y = 1 − x thỏa mãn. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ? Đồ thị nhận trục Oy là trục đối xứng nên hàm số tương ứng là hàm chẵn nên loại phương án C, D. Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 3). Thay vào B thấy thỏa mãn nên chọn B.