Độ tan – Tích số tan

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Độ tan – Tích số tan, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Độ tan – Tích số tan:
18. Bằng thực nghiệm xác định được ở 20°C, trong 100ml dung dịch bão hòa BaSO4 có 0,245mg BaSO4. Tính T_BaSO4? Giải: Gọi s là số mol BaSO4 tan trong 1 lít dung dịch. 19. Ở một nhiệt độ, trong một dung môi xác định thì tích nồng độ với lũy thừa thích hợp các ion của một muối ít tan trong dung dịch bão hòa muối đó là một giá trị hằng định được gọi là tích số tan T. Một dung dịch nitrat có: [Ba2+] = 10-3. Dùng lượng thích hợp Na2SO4 tác dụng với dung dịch trên. a) Kết tủa nào được tạo thành trước? Tại sao? b) Bằng cách tạo kết tủa đó có tách được Ba2+ ra khỏi Sr2- từ dung dịch trên hay không? Biết khi nồng độ từ 10-6 trở xuống thì có thể coi ion đó được tách hết (nồng độ dùng theo mol/l) để chính xác phải thay nồng độ bằng hoạt độ. (Đề thi Thử nghiệm chọn học sinh giỏi Hóa 11 tỉnh phía Bắc 3/1993).
Giải a) Các phương trình liên quan: BaSO4. Như vậy để tạo BaSO4 theo (1) cho thấy để tạo BaSO4 thì nồng độ ion sunfat nhỏ hơn nồng độ để tạo 100 lần, nghĩa là BaSO4 dễ kết tủa hơn nên sẽ được tạo thành trước. b) Khi bắt đầu có thêm SrSO4. Như vậy, khi SrSO4 bắt đầu kết tủa thì nồng độ ion Ba2+ vẫn còn lớn hơn giới hạn cho phép, nghĩa là khi SrSO4 thì vẫn còn ion Ba2+. Nói cách khác, theo điều kiện của bài này thì không tách được Ba2+ ra khỏi Sr2+.
20. Tính độ tan của CaSO4 ở 25oC, biết tích số tan T. 21. Lập biểu thức liên hệ giữa độ tan và nồng độ phần trăm (khối lượng) của chất tan trong dung dịch bão hòa. Giải: 100 gam nước hòa tan s gam chất tan, nên nồng độ x% = ? 22. Trộn một dung dịch chứa a mol chất A với một dung dịch chứa b mol chất B. Để phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn. Khi a bộ trong bình phản ứng thu được một muối C không tan. Khi a bộ trong bình phản ứng cũng thu được một muối C không tan. Khi a > bộ trong bình phản ứng cũng thu được một muối C không tan và một chất ít tan. Cho biết A, B có thể là những chất nào? Khi dư Ca(OH)2, ngoài CaCO3 còn có Ca(OH)2 dư là chất ít tan.
23. Pha loãng dung dịch X gồm CaCl2 (0,02 mol), MgCl2 (0,01 mol) thành 200ml dung dịch, sau đó thêm 200ml dung dịch Na2SO4 0,1M. Biết rằng khối lượng kết tủa CaSO4 không tăng thêm nữa thì tích số nồng độ của các ion Ca2+ và SO42- trong dung dịch bằng [Ca2+] = 2,5.10. Hãy tính lượng kết tủa thực tế tạo ra? Giải Sau khi pha loãng và thêm 200ml Na2SO4 có thể tích là 0,4 lít. Tính nồng độ ion trong 1 lít dung dịch 0,05 mol/l. Vậy số mol CaSO4 kết tủa thực tế là: 0,045.0,4 = 0,018 mol.