Định luật bảo toàn số mol điện tích

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Định luật bảo toàn số mol điện tích, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Định luật bảo toàn số mol điện tích:
Nội dung định luật: tổng số mol điện tích dương = tổng số mol điện tích âm Trong đó: số mol điện tích = số mol nhân với số điện tích.
Ví dụ 1: Trong một dung dịch chứa x mol Mg y mol Al z mol SO4 và t mol NO3. Hãy lập biểu thức liên hệ giữa x, y, z, t. Hướng dẫn giải: Bảo toàn số mol điện tích, ta có tổng số mol điện tích dương = tổng số mol điện tích âm = 2x + 3y = 2z + t.
Ví dụ 2: Trong một dung dịch chứa a mol Ca, b mol Na, c mol Cl và d mol NO3. a) Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d b) Nếu a = 0,02; b = 0,03; d = 0,01 thì c bằng bao nhiêu? Hướng dẫn giải a) Bảo toàn số mol điện tích, ta có tổng số mol điện tích dương = tổng số mol điện tích âm = 2a + b = c + d b) 2.0,02 + 0,03 = c + 0,01 = c = 0,06.
Ví dụ 3: Một dung dịch X có chứa 0,2 mol Mg; 0,15 mol NO3; 0,1 mol Al và a mol Cl. Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch này.
Ví dụ 4: Dung dịch Y chứa 0,1 mol Ca; 0,3 mol Mg; 0,2 mol Cl và x mol HCO3. Tính khối lượng chất tan trong dung dịch Y. Hướng dẫn giải: Một dung dịch chứa 0,1 mol Fe và 0,2 mol Fe cùng hai loại anion: Cl và SO4 có số mol tương ứng là x và y. Khi cô cạn dung dịch thu được 47,7g chất rắn khan. Tính x, y.
Ví dụ 5: Dung dịch A chứa x mol Ba; 0,2 mol H; 0,1 mol Cl và 0,4 mol NO3. Cho từ từ dung dịch K2CO3 2M vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa lớn nhất thấy tiêu tốn V lít dung dịch K2CO3. Tính giá trị của V.
Ví dụ 6: Dung dịch X chứa: 0,07 mol Na; 0,02 mol SO4 và x mol OH. Dung dịch Y chứa ClO4, NO3 và y mol H; tổng số mol ClO4 và NO3 là 0,04. Trộn X với Y được 100ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH là bao nhiêu? (Trích đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2010).