Điều kiện xác định của bất phương trình

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Điều kiện xác định của bất phương trình, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Điều kiện xác định của bất phương trình:
Điều kiện xác định của bất phương trình. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Tìm điều kiện xác định của bất phương trình X – 1. Lời giải x – 1 = 0. Điều kiện của bất phương trình là: x + 2 + 0. Ví dụ 2: Tìm điều kiện xác định của của bất phương trình x = -4. Điều kiện xác định của BPT. Ví dụ 3: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x có tập xác định là một đoạn trên trục số. Hàm số xác định khi nếu m = 3 thì tập xác định của hàm số là D = {3}. Nếu m > 3 thì tập xác định của hàm số là D. Nếu m 0. Câu 3: Tìm điều kiện xác định của bất phương trình x + 1. Câu 4: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = m −2x – 4x + 1 có tập xác định là một đoạn trên trục số. Hàm số xác định khi m – 2x > 0 (x + 1 > 0). Nếu m = -2 thì tập xác định của hàm số là D = {-1} thì tập xác định của hàm số là D. Nếu m > -2 thì tập xác định của hàm số là D = -17.