Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi – Vanbec

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi – Vanbec, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi – Vanbec:
Định luật Hacđi-Vanbec chỉ nghiệm đúng trong những điều kiện nhất định đối với quần thể như: Số lượng cá thể lớn, diễn ra sự ngẫu phối, các loại giao tử đều có sức sống và thụ tinh như nhau, các loại hợp tử đều có sức sống như nhau, không có đột biến và chọn lọc, không có sự di nhập gen … Trên thực tế, tần số tương đối của các alen bị biến đổi do ảnh hưởng của các quá trình: đột biến, chọn lọc, di nhập gen … Đó là trạng thái động của quần thể, phản ánh tác dụng của chọn lọc và các nhân tố khác (giải thích cơ sở của sự tiến hoá sẽ được trình bày ở các phần sau).