Điều chế các hiđrocacbon

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Điều chế các hiđrocacbon, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Điều chế các hiđrocacbon:
Phương pháp: Nắm vững tính chất hoá học và các phương pháp điều chế hiđrocacbon. Ví dụ: Từ CH4, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác. Hãy viết các phương trình hoá học điều chế: a) Butan d) But-2-en h) Isopren m) Stiren b) 2,3-đimetylbutan e) But-1-en i) But-1-in n) Toluen c) Xiclohexan g) Buta-1,3-đien k) But-2-in q) p-xilen.