Diện tích của tam giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Diện tích của tam giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Diện tích của tam giác:
Phương pháp giải. Phương pháp: Sử dụng công thức SABC = AB.AC.sinBAC. Ví dụ 10. Trong không gian (O,i,j,k) cho OA(2;-7;1) và A'(4;1;-7). Tính diện tích tam giác ABC. Tính diện tích tam giác A’BC. Lời giải. Từ đề bài ta có A(2;1; -3), B(4; 3; -2), C(0; −4; -1). Ta có AB = (2; 2; 1), AC = (4; -5; 2) = AB, AC = (9; 0; -18). Vậy diện tích tam giác ABC là: SABC = 9. Ta có AB = (0; 2; 5), AC = (2; -5; 6) = AB, AC = (3; 10; -4).Vậy diện tích tam giác ABC là: SABC = 2.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN (cho mỗi dạng): Bài 11. Trong không gian OABC cho các điểm A(2; 0; -1), B(3; 2; 3), C(-1;1;1). Tính diện tích tam giác ABC. Tìm trên AC điểm C (C khác O) để diện tích tam giác ABC bằng 5. Bài 13. Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 0; 1), B(-1; 1;0), C(a; 1 – a; 0). Tìm tất cả các giá trị của a để tam giác ABC có diện tích nhỏ nhất.