Di truyền liên kết hoàn toàn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Di truyền liên kết hoàn toàn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Di truyền liên kết hoàn toàn:
Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám, gen b quy định thân đen; gen V quy định cánh dài bình thường, gen v quy định cánh cụt. Moocgan tiến hành thí nghiệm sau: P (thuần chủng): Ruồi thân xám, cánh dài x Ruồi thân đen, cánh cụt F: 100% ruồi thân xám, cánh dài, ruồi thân đen, cánh cụt x ruổi thân xám, cánh dài (F) 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt. (P, F là các kí hiệu của phép lai phân tích) Kết quả phép lại cho thấy: – Thân xám luôn đi kèm với cánh dài, thân đen luôn đi kèm với cánh cụt. Như vậy, màu sắc thân và hình dạng cánh di truyền liên kết với nhau. – Trong phát sinh giao tử đực, gen B và V liên kết hoàn toàn, gen b và v cũng vậy. – Các gen nằm trên một NST cùng phân li và tổ hợp với nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh đưa đến sự di truyền đồng thời của nhóm tính trạng do chúng quy định. Các gen nằm trên một NST tạo thành một nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó. Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết.