Dạng tìm tham số để hàm số liên tục – gián đoạn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Dạng tìm tham số để hàm số liên tục – gián đoạn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Dạng tìm tham số để hàm số liên tục – gián đoạn:
Hàm số y = f(x) liên tục tại điểm do e lim f(x) = f(z), lim f (x) = lim f(x) = f(xo). Ví dụ 1. Tìm tham số m để hàm số f(x) = x + m khi c + 2 liên tục tại điểm do = 2. khi x = 2. Ta có: lim f(x) = lim (x + 2x – m) = 8 – m. Để hàm số liên tục tại To = 2. Ví dụ 2. Tìm tham số m để hàm số f(x) = 1 + 1 liên tục tại điểm khi x = -1.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1. Cho hàm số f(x) = 2 – x. Tìm m để hàm số gián đoạn tại x = 2, khi = 2 Lời giải. lim f(z) = lim(-2x + 1) = -3 và f(2) = m – m – 5. Để hàm số gián đoạn tại x = 2 khi và chỉ khi m2 – m – 54 – 3 = m + 2.