Đại cương về nhiễm sắc thể

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Đại cương về nhiễm sắc thể, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Đại cương về nhiễm sắc thể:
Vật chất di truyền ở vi khuẩn chỉ là phân tử ADN trần, không liên kết với prôtêin, mạch xoắn kép có dạng vòng, chưa có cấu trúc NST điển hình như ở tế bào nhân thực. NST ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm chủ yếu là ADN và prôtêin histôn. Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc. Ở phần lớn các loài, NST trong tế bào xôma thường tồn tại thành từng cặp tương đồng, giống nhau về hình thái, kích thước và trình tự các gen. Có hai loại NST là NST thường và NST giới tính. Đại đa số các loài có nhiều cặp NST thường và một cặp NST giới tính. Ở một số loài chỉ có 1 NST giới tính: châu chấu đực và rệp cái.
Ở sinh vật nhân thực, số lượng NST nhiều hay ít không hoàn toàn phản ánh mức độ tiến hoá thấp hay cao. NST của các loài sinh vật khác nhau không phải chỉ ở số lượng và hình thái mà chủ yếu ở các gen trên đó. Số lượng NST là đặc trưng cho loài. Ví dụ, bộ NST 2n ở một số loài như sau: Thực vật Động vật 116 24 Dương xỉ Lúa té Mận Đào Ruồi giấm Ruồi nhà – Tinh tinh – Người 8 12 48 48.