Đại cương về dòng điện không đổi – nguồn điện

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Đại cương về dòng điện không đổi – nguồn điện, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 11.

Nội dung bài viết Đại cương về dòng điện không đổi – nguồn điện:
DẠNG 1: Đại cương về dòng điện không đổi – nguồn điện. 1. Phương pháp – Sử dụng các công thức đã nêu trong phần lý thuyết. – Chú ý đổi đơn vị và đưa về đúng đơn vị của các công thức. 2. Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là IA = 0,5. a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 10 phút? A. 300 C B. 600 C C. 900 C D. 500 C b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên? A. 20 9,375.10 hạt B. 21 3,75.10 hạt C. 20 18,75.10 hạt D. 21 3,125.10 hạt Lời giải a) Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 10 phút (600 giây) là: qIt = 0,5.600 300(C) Đáp án A. b) Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong thời gian trên là 20 19 q n e (hạt electron) Đáp án C.
Ví dụ 2: Suất điện động của một nguồn điện là 12V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,5C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó? A. 0J B. 3J C. 6J D. 9J Lời giải Công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,5 C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương là: Aq = 0,5.126 (J) Đáp án C. Ví dụ 3: Tính suất điện động của nguồn điện. Biết rằng khi dịch chuyển một lượng điện tích 3 3.10 C giữa hai cực bên trong nguồn điện thì lực lạ thực hiện một công là 9 mJ. A. 0V B. 3V C. 6V D. 9V Lời giải Suất điện động của nguồn là: 9.10 3 (V) Aq Đáp án B. Ví dụ 4: Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 0,64 A. a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian một phút. A. 38,4 C B. 19,2 C C. 76,8 C D. 25,6 C a) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên. Lời giải a) Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian một phút: qIt = 0,64C Đáp án A b) Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian một phút Đáp án A.
Ví dụ 5: Một bộ acquy có suất điện động 6V, sinh ra một công là 360 J khi acquy này phát điện. a) Tính lượng điện tích dịch chuyển trong acquy A. 30 C B. 60 C C. 90 C D. 120 C b) Thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó. Lời giải a) Lượng điện tích dịch chuyển trong acquy: Đáp án B b) Cường độ dòng điện chạy qua acquy: Đáp án A. Ví dụ 6: Một bộ acquy có thể cung cấp dòng điện 4A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại. a) Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại. b) Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 172,8 kJ Lời giải a) Đổi 2 giờ = 7200 s; 40 giờ = 144000 s. Ta có: qIt = 4.7200 28800 C. Cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại là 28800. Đáp án A. b) Suất điện động của acquy là: 172,8 V Đáp án B.