Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập:
Quy luật phân li độc lập được làm sáng tỏ trên cơ sở tế bào học (hình 12). Hạt vàng, trơn Hạt xanh, nhăn Vàng, trơn Vàng, trơn Hình 12. Cơ sở tế bào học của quy luật di truyền độc lập Sơ đồ lai ở hình 12 cho thấy mỗi cặp alen quy định một cặp tính trạng nằm trên một cặp NST tương đồng. Sở dĩ có sự di truyền độc lập của từng cặp tính trạng là vì trong quá trình phát sinh giao tử của F, có sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng, dẫn tới sự phân li độc lập của các cặp gen tương ứng, tạo nên các loại giao tử khác nhau với xác suất ngang nhau. Các loại giao tử này kết hợp ngẫu nhiên Với xác suất ngang nhau trong thụ tinh tạo nên F2. Cụ thể trong hình 12, sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của 2 cặp gen dị hợp AaBb ở F đã tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là AB: Ab : aB: ab. Sự kết hợp giữa 4 loại giao tử đực với 4 loại giao tử cái cho ra 16 tổ hợp giao tử ở F2, trong đó có 9 kiểu gen, 4 kiểu hình theo tỉ lệ tương ứng như sau: Về kiểu gen Về kiểu hình.