Chứng minh đẳng thức lượng giác, chứng minh biểu thức không phụ thuộc x, đơn giản biểu thức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Chứng minh đẳng thức lượng giác, chứng minh biểu thức không phụ thuộc x, đơn giản biểu thức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Chứng minh đẳng thức lượng giác, chứng minh biểu thức không phụ thuộc x, đơn giản biểu thức:
Chứng minh đẳng thức lượng giác, chứng minh biểu thức không phụ thuộc X, đơn giản biểu thức. Phương pháp giải. Sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản Sử dụng tính chất của giá trị lượng giác. Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ. Ví dụ 1: Chứng minh các đẳng thức sau (giả sử các biểu thức sau đều có nghĩa). Ví dụ 2: Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng Suy ra điều phải chứng minh. Ví dụ 3: Đơn giản các biểu thức sau (giả sử các biểu thức sau đều có nghĩa) a) A = sin(90° — x) + cos(180° — x) + sino x(1 + tan x) – tan’ x. Ví dụ 4: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x.